До опублікування у науковому журналі «Екологічна безпека та технології захисту довкілля» приймаються статті, які відповідають його тематиці та не публікувалися раніше. Стаття повинна бути актуальною, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до поставленої мети або сформульовані на основі глибокого аналітичного огляду існуючих наукових результатів. Всі статті проходять процедуру рецензування.

Головний редактор (науковий редактор) визначає рецензента − експерта (доктора економічних наук), що має відповідну до теми статті наукову спеціалізацію та має публікації за даною/спорідненою тематикою (бажано за останні 5 років). Рецензент обирається або зі складу членів редакційної колегії, або за необхідності, залучається зовні.

Завдання рецензентів – об’єктивно визначити переваги та недоліки статті, її науковий рівень, уважно ставитися до викладених у ній нових наукових знань. Процес рецензування триває не менше місяця.

Після опрацювання наукової статті рецензенти надають письмову рецензію на рукопис, в якій містяться:

− Оцінка роботи та можливості до публікації.

− Оцінка змісту статті: викладені в статті наукові положення і результати, новизна, обґрунтованість та значимість.

− Зауваження по викладу змісту та оформленню матеріалу статті.

− Пропозиції з доопрацювання тексту.

Рецензент може:

− рекомендувати статтю до друку;

− надіслати статтю на доопрацювання авторові;

− не рекомендувати статтю до друку.

У разі отримання одного позитивного та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті приймає головний редактор (науковий редактор) журналу.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування – в рецензії зазначаються причини такого рішення.

Причинами негативної рецензії можуть бути: відсутність новизни, несамостійність дослідження, недостатня доказова база, невміння сформулювати висновки і окреслити перспективу, недостатнє опрацювання матеріалу, некоректне використання термінологічного та методологічного апарату тощо.

За позитивних відгуків та після належного доопрацювання кожна стаття розглядається на засіданні редакційної колегії, де затверджується до друку.

Про прийняте рішення відповідальний редактор повідомляє автора статті електронною поштою та надсилає тексти рецензій.

Редакція здійснює первинну перевірку матеріалів наукової статті на відповідність тематичної спрямованності та перевірку оригінальності за допомогою програмного забезпечення «Unicheck».

Після виходу збірника редакція надсилає кожному його автору повідомлення про розміщення чергового випуску на сайті для ознайомлення з повним змістом видання.

Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.