Шановні автори наукового журналу «Екологічна безпека та технології захисту довкілля»!

Просимо враховувати такі вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до редакції.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПУБЛІКАЦІЙ 

Рукопис статті для оприлюднення подається до редакції  за адресою.

Електронний варіант статті повинен бути ідентичним з паперовим варіантом. Оформлення статті (матеріалів) має відповідати вимогам, представленим на сайті журналу. Ця ж інформація дублюється у кожному друкованому примірнику журналу.

До рукопису додаються відомості про авторів двома мовами (українською та англійською) та вказується назва спеціальності, за якою подається стаття.

У випадку, якщо рукопис не відповідає вимогам щодо оформлення та подання публікацій для оприлюднення у науковому журналі «Екологічна безпека та технології захисту довкілля», стаття до розгляду не приймається.

Усі наукові статті (матеріали), що надходять до редакції журналу «Екологічна безпека та технології захисту довкілля» підлягають обов’язковому рецензуванню, з метою їх експертної оцінки.

 

Формат статті A4, орієнтація — книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 25 мм
Основний шрифт Times New Roman для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту 14 кегель. Допускається використання шрифту меншого розміру (10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне (другорядне) значення
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки та таблиці Необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту.

Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині

напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, розмір 12, інтервал 1).

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць

та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Ілюстрації також нумеруються і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Класифікація надзвичайних ситуацій). Формат таблиць та рисунків — книжний.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows)
Посилання на літературу Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56–59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку

літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою)

відокремлюється від іншого крапкою з комою. бібліографічний список в кінці тексту

Обсяг до 15 сторінок включно

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ

  1. Розділ журналу. (Верхній правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).
  2. Індекс УДК (верхній лівий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14).
  3. Прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів), місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання, посада − на двох мовах (українська, англійська) — (правий кут сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний).
  4. Ідентифікатор ORCID ((Open Researcher and Contributor ID)) автора (за наявності).
  5. Назва статті — двома мовами (українська, англійська) (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад необов’язковий) (по центру сторінки, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 14, напівжирний, всі прописні, до десяти слів).
  6. 6. Анотація – обсяг: не менше 1800 знаків, двома мовами (українська, англійська). (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад не обов’язків) (курсивом з абзацу).
  7. Ключові слова (мінімум 5-7 слова або словосполучень з відокремленням їх один від одного комами) – двома мовами (українська, англійська) (Якщо стаття написана не українською мовою, то український переклад необов’язковий).
  8. Текст статті, може бути українською, англійською, польською або російською мовами; У статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 № 7-05/1, повинні міститися (з виділенням в тексті) такі елементи:

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (посилання на джерела літератури є обов’язковими);

Визначення цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку;

Список літератури (оформляється за вимогами, які опубліковані у Національному стандарті України «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання» ДСТУ 8302:2015.

References (в романському алфавіті). (Згідно з новими правилами, які враховують вимоги міжнародних систем цитування, автори статей повинні давати список літератури в двох варіантах: один на мові оригіналу і окремим блоком той же список літератури (References) в романському алфавіті (Harvard reference system), повторюючи в ньому в тому ж порядку всі джерела літератури, незалежно від того, чи є серед них іноземні).

Додаткові джерела:

«Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 № 7-05/1.

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=105

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport

ДСТУ 8302:2015.

Індекс УДК