Реалізація пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-технічних розробок з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави:

  • «Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття»;
  • «Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища»;
  • «Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів»;
  • «Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів»;
  • «Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря»;
  • «Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування»;

в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки «Раціональне природокористування» шляхом:

участі у підтримки бар’єрної функції зони відчуження та утримання її інфраструктури;

участі у знятті Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему;

участі у розробці загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016-2026 рр.;

участі у забезпеченні ядерної, радіаційної та екологічної безпеки діяльності зони відчуження та мінімізації негативних наслідків імовірних екстремальних ситуацій техногенного і природного походження;

участі у забезпеченні безпечного поводження з радіоактивними відходами (у тому числі Чорнобильського походження та відпрацьованим ядерним паливом);

інвестування матеріальних, фінансових та технологічних вітчизняних та іноземних ресурсів у виробничу діяльність на території зони відчуження, а також залученні іноземних інвестицій і міжнародної технічної допомоги до реалізації інфраструктурних проектів;

участі у розробці стратегічних підходів до перетворення зони відчуження в інноваційну структуру та створення умов впровадження високотехнологічного бізнесу;

забезпечення залучення науково-дослідної складової до вирішення проблем зони відчуження та питань негативного впливу на довкілля і населення, а також створення міжнародного науково-технічного центру проблем ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та трастового фонду;

участі у удосконаленні та впровадженні нових підходів до системи управління діяльністю Державного агентства України з управління зоною відчуження (ділі ДАЗВ) та зони відчуження із застосуванням сучасних технологій управління, геоінформаційних комп’ютерних технологій та використання прикладів позитивного менеджменту у цій сфері;

участь у моделюванні системи роботи ДАЗВ та підприємств, що входять до сфери управління ДАЗВ з метою їх модернізації;

участі у реалізації Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні та створення в зоні відчуження ланки державної системи щодо поводження з РАВ та відпрацьованим ядерним паливом на етапі їх довгострокового зберігання та захоронення;

участі у забезпеченні виконання завдань зняття з експлуатації ЧАЕС, стабілізації стану об’єкта «Укриття» та його перетворення в екологічно безпечну систему;

участі у впровадженні до сфер діяльності зони відчуження новітніх інформаційно-аналітичних систем;

участі у зменшенні ризиків виникнення лісових пожеж в зоні відчуження та мінімізації їх наслідків;

участі у гармонізації екологічного законодавства, регламентів та стандартів з європейськими нормами і правилами із залученням технічного комітету стандартизації ТК-82 «Охорона навколишнього природного середовища України»;

участі у впровадженні системи екологічного менеджменту на основі міжнародного стандарту ISO 14001;

участі у удосконаленні системи обліку, екологічно і економічно прийнятного поводження з відходами та відпрацьованим обладнанням на об’єктах зони відчуження;

участі у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (інформаційне, консультативне супроводження підготовки та захисту дисертаційних робіт з питань екологічної та техногенної безпеки об’єктів Агентства і прилеглих до них територій);

«Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва» в рамках пріоритетного напряму розвитку науки і техніки «Нові речовини і матеріали» шляхом:

— розроблення та впровадження технології переробки відходів фосфогіпсу на в’яжучі будівельні суміші, а також технології вилучення з відходів фосфогіпсу рідкоземельних металів.

  1. Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності, відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. № 294 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки», середньострокові пріоритетні напрями галузевого рівня, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 року № 397 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки».

Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня:

2.1. «Застосування технологій раціонального надро- та землекористування»;

2.2. «Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, водокористування та водовідведення»;

2.3 «Застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів»;

2.4. «Застосування технологій поводження з радіоактивними відходами та зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище»;

2.5. «Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів».

В рамках пріоритетного напряму інноваційної діяльності «Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища», шляхом:

науково-технічного супроводження робіт з визначення (відбору) перспективних родовищ стратегічних важливих для економіки корисних копалин таких як золото та уран;

розроблення та впровадження технологій дезактивації металовмісного обладнання, забрудненого радіонуклідами як природного, (нафтогазовидобувна та уранова галузі) так і штучного (аварійно-техногенного) походження (об’єкти Чорнобильської зони відчуження тощо).